Regulamin firmy SHOES SPA z dnia 02.08.2023 roku

 1. Właścicielem marki Shoes SPA jest Katarina Sitek prowadzący działalność pod nazwą SHOES SPA Katarina Sitek, Lenartowicza 31/39,35-051 Rzeszów;
  NIP 8133708386 REGON 382731029
 2. Usługodawca świadczy usługi z zakresu czyszczenia i renowacji obuwia z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 3. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów na usługi świadczone przez Shoes SPA, jak również tryb postępowania reklamacyjnego
 4. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej www.shoesspa.pl są cenami brutto.
 5. Ceny zamieszczone na stronie internetowej www.shoesspa.pl są cenami orientacyjnymi, gdyż ceny ustalane są indywidualnie.
 6. Klient przed zawarciem umowy z usługodawcą, przesyła zdjęcie obuwia na adres e-mail: info@shoesspa.pl bądź za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook: www.facebook.com/ShoesSpaRzeszow Instagram: https://www.instagram.com/shoesspa.pl/
 7. Usługodawca po otrzymaniu zdjęcia wysyła informacje do Klienta z proponowanym zakresem usługi oraz ceną usługi w zaproponowanym zakresie zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.shoesspa.pl
 8. W przypadku akceptacji propozycji przez usługodawcę – Klient składa zamówienie poprzez przesyłanie obuwia na adres: Shoes SPA Lenartowicza 31/39, 35-051 Rzeszów lub zaniesienie obuwia do punktu partnerskiego: „KOMIS PEŁNA SZAFA”, ul. Hetmańska 24 Rzeszów wraz z wypełnionym formularzem oraz podpisanym regulaminem.
 9. Płatność za usługi pobierana jest z góry lub w trakcie jej trwania
 10. Podpisanie i dostarczenie formularza wraz z obuwiem jest równoznaczne z zawarciem umowy z Klientem
 11. Wysłanie butów/dostarczenie do punktu Shoes SPA jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 12. Klient ma świadomość, że to usługodawca decyduje o sposobie wykonania usługi, na podstawie swojego doświadczenia oraz posiadanej wiedzy z zakresu świadczonych usług. Usługi wykonywane są zgodnie z zasadami rzemiosła i możliwościami, które warunkuje stan obuwia dostarczonego przez Klienta, a także materiał z jakiego obuwie jest wykonane.
 13. Klient, który zleca wykonanie usługi Shoes SPA akceptuje fakt, iż podczas czyszczenia lub renowacji obuwia mogą wystąpić następujące zdarzenia:
  • obuwie może stać się jaśniejsze, gdyż obecna na obuwiu warstwa brudu bądź środków używanych do pielęgnacji obuwia, która przyciemnia ich kolor zostanie usunięta w procesie czyszczenia,
  • na obuwiu mogą ujawnić się plamy, uszkodzenia bądź przebarwienia wcześniej niewidoczne pod warstwą brudu, lub środków naniesionych
   na obuwie które może się okazać niemożliwe do usunięcia
  • włosie w strukturze materiału obuwia może zostać podniesione w efekcie czego ostateczny odcień obuwia może odbiegać od koloru pierwotnego,
  • może okazać się, że nie wszystkie zabrudzenia będą możliwe do usunięcia
  • jeżeli na obuwiu jest starty zamsz – kolor może się nierównomiernie rozchodzić i w niektórych miejscach i kolor może być mniej lub bardziej intensywny, ciemne materiały zamszu/nubuku mogą podczas czyszczenia farbować jaśniejsze elementy
  • zamszowe obuwie może stwardnieć, a jego kolor może ściemnieć
  • w niektórych przypadkach struktura nubuku może zostać utracona
  • możliwy do uzyskania kolor obuwia może różnić się odcieniem od koloru wybranego przez Klienta
  • gumowe elementy pomalowane farbą mogą wykazać się nietrwałością
  • materiały użyte do naprawy mogą odbiegać od oryginalnie użytych w dostarczonym obuwiu
  • w przypadku usługi custom lub renowacji obuwie w celu jego prawidłowego wyschnięcia nie może być używane przez okres 5 dni  od dnia odbioru
  • w przypadku interwencji szewskich wymagających klejenia, szycia mogą pozostać ślady wynikające z normalnego procesu naprawy
  • podczas personalizacji obuwia każdego rodzaju kolor ostateczny może różnić się od wybranego przez klienta
  • obuwie lakierowane nie nadaje się do procesu renowacji
  • Custom/Renowacja opierające się na malowaniu skóry objęte są 3 miesięczną gwarancją liczącą się od momentu odbioru obuwia
 14. Obuwie po wykonaniu usługi odsyłane jest na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień/lub Klient odbiera je osobiście w naszym punkcie obsługi (pkt.8).
 15. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. Reklamacja może zostać przesłana mailowo na adres: info@shoesspa.pl Klient równocześnie ze złożeniem reklamacji jest zobowiązany do dostarczenia obuwia do ShoeSPA opisując rodzaj stwierdzonej wady, a także udzielając informacji czy żąda naprawy obuwia i w jakim zakresie, albo czy żąda obniżenia ceny (jeśli tak to o jaką kwotę). Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz wady wynikające z normalnego zużycia eksploatacyjnego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia dostarczenia obuwia do Usługodawcy. Klient, o sposobie rozpatrzenia reklamacji jest informowany drogą mailową bądź telefonicznie. W przypadku uwzględnienia reklamacji naprawa nastąpi w terminie 14dni, natomiast w przypadku uwzględnienia żądania obniżenia ceny zwrot kwoty nastąpi w terminie 7 dni. Klient jest zobowiązany do wskazania w zgłoszeniu reklamacyjnym numeru rachunku bankowego, na który usługodawca ma zwróci koszty z tytułu obniżenia ceny bądź poinformować, że koszty te mają zostać zwrócone przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.
 16. Obuwie nieodebranie lub nie opłacone powyżej 60 dni przekazujemy na cele społeczne lub je utylizujemy.
 17. Za wykonane usługi usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 471 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

Bank ING : 18 1050 1562 1000 0090 8258 2520

Administrator danych: SHOES SPA Katarina Sitek przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: SHOES SPA Katarina Sitek z siedzibą Lenartowicza 31/39, 35-051 Rzeszów PL, NIP: 8133708386,
  e-mail: info@shoesspa.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy.
 3. Podstawą do przetwarzania danych jest zawarta umowa.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
angelus-158x60-1
kaps-120x57-1
logoklienta-1024x576
renoskor
saphir-150x114-1
tarrago-194x60-1